ویرایش مقالات کاکرین فارسی

کارفرما: مرکز همکار کاکرین ایران (موسسه توسعه تحقیقات علوم پزشکی)- سال 1396

مرکز همکار کاکرین ایران اقدام به ایجاد کتابخانه الکترونیک فارسی مقالات مروری کاکرین کرده است. در این فرایند تیمی از مترجمین زبده و تایید شده تحت سرپرستی و نظارت مدیر پروژه ترجمه مقالات را انجام می دهند. تیم ویرایش فنی و تخصصی موسسه هومان ضمن تدوین راهنمای ویراستاری مقالات کاکرین و ایجاد دیکشنری مربوط به پروژه جهت یکسان‌سازی معادلات فارسی، 1000 مقاله مربوط به این کتابخانه را مورد بررسی و ویرایش کارشناسی قرار داده است. این مقالات در سایت کاکرین به آدرس http://cochrane.ir در دسترس می باشند.