ارزیابی نظام خدمات توانبخشی کم بینایی و نابینایی در کشور براساس ابزار TARSS

کارفرما: دفتر هماهنگی سلامت چشم و پیشگیری از نابینائی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

سازمان جهانی بهداشت برای ارزیابی نظام و خدمات توانبخشی در حوزه کم بینایی و نابینایی ابزاری تحت عنوان TARSS منتشر کرده است. با توجه به سوابق ارزشمند و موفق موسسه هومان در همکاری با دفتر سلامت چشم وزارت بهداشت، این پروژه که با گرنت سازمان بهداشت جهانی اجرا می‌شود به هومان واگذار گردیده است. هومان با جلب مشارکت دینفعان اصلی پروژه شامل سازمان بهزیستی، آموزش و پرورش استثنایی، وزارت بهداشت، شهرداری و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه معلولیت‌های بینایی، در حال اجرای این پروژه است. نتیجه این مطالعه به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر و در اختیار سیاستگذاران و دینفعان قرار خواهد گرفت.