پروژه‌های سفارش داده شده از طرف موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا

 موسسه بنیاد تدبیرگران توسعه فردا اینک پانزده سال است که در حوزه تولید و پردازش فکر، فعالیت می کند.  سیاست نوآوری در بنیاد توسعه فردا بر سه پایه آینده نگری، مطالعات بین رشته ای و تکیه بر شبکه سازی است. آرمان بنیاد توسعه فردا ارائه الگویی موفق و کارآمد از یک اندیشگاه(کانون تفکر) ایرانی است که بر اساس آموزه های دینی بتواند در حل مساله های واقعی نظیر توسعه فناوری نو در کشور و توسعه پایدار ایران نقش ایفا کند.

بنیاد توسعه فردا یکی از مشتریان اصلی خدمات موسسه هومان است. مصاحبه ها و جلسات بنیاد توسط گروه پیاده‌سازی هومان پیاده سازی و ویرایش می‌شود. همچنین ویرایش تخصصی برخی از کتاب‌ها، گزارشات و مقالات بنیاد توسعه فردا توسط هومان انجام می‌شود.