مستندسازی نشست های تخصصی سلامت

کارفرما: موسسه ملی تحقیقات سلامت

موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی موضوعات اولویت‌دار حوزه سلامت اقدام کرده‌ است. در همین راستا از سال 94، نشست‌های تخصصی با حضور صاحب‌نظران، خبرگان و اندیشمندان برگزار می‌شود. در راستای ثبت تجربیات و مدیریت دانش، مستندسازی کلیه نشست‌های تخصصی به موسسه هومان واگذار شده است. کارشناسان موسسه در اولین گام با حضور در  محل برگزاری نشست ها، ضبط فنی و با کیفیت جلسات را انجام می‌‌دهند. سپس با انجام پیاده‌سازی، ویراستاری‌های فنی و تخصصی، طراحی و صفحه بندی،کتابچه‌های تخصصی و خلاصه‌های سیاستی برای مدیران و سسیاستگذاران  تدوین می‌گردد. تا کنون حدود 15 کتابچه تدوین گردیده است.